Aktuality - archiv

Záznamů: 21-40 z celkem 412   Začátek | Předchozí | Následující | Konec

Poděkování z domova LILA

Vážení přátelé,
děkujeme Vám za pořádání Benefičního koncertu pro náš domov. Děkujeme všem návštěvníkům za jejich štědrost a podporu. Paní Hůrkové se podařilo opět zorganizovat překrásný koncert na velmi vysoké úrovni. V této náročné době obdivujeme obětavost a úsilí všech.
Z celého srdce Vám děkujeme.

Za LILA Domov pro postižené děti Otnice, p.o.

Mgr. Ludmila Pšenáková

09.1.2022 | vložil Petr Mareček

Koncert pro Lilu

Orel jednota Podolí ve spolupráci s farností Podolí
vás srdečně zvou na
Koncert pro Lilu
dne 2. 1. 2022 v 17 hod.
v kostele sv. Jana Nepomuckého v Podolí

účinkují
Musici Buoni
Podolský chrámový sbor
Výtěžek z koncertu bude věnován dětem v domově Lila v Otnicích

30.12.2021 | vložil Petr Mareček

Restaurování vstupního portálu do kostela sv. Jana Nepomuckého

V roce 2020 se uskutečnilo restaurování vstupního portálu do kostela sv. Jana Nepomuckého v Podolí u Brna, který je zapsán v seznamu kulturních památek ÚSKP pod č. 12080/7-8461.
Restaurátorské práce v celkových nákladech 214 412,- Kč provedl Bc.A Petr Vojáček, Restaurování památek, Hraničářů 1351/3, 692 01 Mikulov. 
Usnesením Rady Jihomoravského kraje v souladu s dotačním programem Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2020 bylo schváleno poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2020 na tyto restaurátorské práce ve výši 80 000,- Kč (smlouva č. JMK066944/20/OK).
Pro dofinancování projektu Římskokatolická farnost Podolí u Brna obdržela od obce Podolí v rámci akce Restaurování kulturních památek v Podolí, která probíhá v letech 2019-2021, neinvestiční dotaci ve výši 134 412,- Kč (smlouva č. 8/2/2020).


09.1.2021 | vložil Valdi

Vánoční a novoroční pozdrav adresovaný všem lidem dobré vůle, žijícím na území Čech, Moravy a Slezska

Vážení a milí přátelé,
 
čas vánočních svátků tentokrát završuje letošní neobvyklý a zvlášť náročný rok. S upřímností Vám všem sdělujeme, že jsme na Vás během něj mysleli způsobem, který je nám, křesťanům vlastní: modlili jsme se za Vás. Jsme si vědomi, že na každého z Vás nějak dopadá tíha epidemie a vládních opatření. Styl života se změnil nám všem. Nechceme hned tvrdit, že změna nastala pouze k horšímu. Uvědomili jsme si, díky všem omezením, že náš vlastní život může mít i skromnější a střídmější podobu. Soucítíme se všemi nemocnými, bolí nás ztráty životů těch, kteří chorobě podlehli, a toužíme potěšit dobrým slovem všechny jejich blízké a pozůstalé. Vysoce oceňujeme nasazení zdravotníků a všech, kteří bojují s epidemií. Jim projevujeme vděčnost a za všechny se modlíme.
 
Vánoční svátky s sebou nesou i krásnou tradici: účast na půlnoční mši. Nyní se ocitáme v situaci, kdy pravděpodobně nebude možné, z důvodů již zmíněných opatření, aby tyto bohoslužby navštívili všichni, kteří byli zvyklí na ně na Štědrý den chodívat a ve všech kostelích, které si oblíbili. Duchovní v našich farnostech se budou snažit kromě půlnočních, v rámci dovoleného a možného, během vánočních svátků otevřít kostely pro individuální návštěvu betlémských jesliček, ke slyšení vánočního slova či duchovní hudby. V žádném případě Vás nechceme připravit o vše neoddělitelně patřící ke slavení Vánoc, ke Štědrému dni a jeho noci. Zároveň bychom byli neradi, aby nynější situace oslabila duchovní základ těchto svátků. Dítě v jesličkách život nejenom symbolizuje, ale přímo nám jej přináší a dává. V Betlémě se rodí naděje, spása, radost z Boží lásky ke všem lidem. V Betlémě se rodí také naše láska a pozornost k druhým a jejich k nám. Kdy jindy bychom měli toto poselství vnímat více než na konci roku plného strachu a nejistoty? Proto Vás zveme k jesličkám a do kostelů, zveme Vás, abyste i přes přísná opatření a při jejich zachování oslavili Vánoce spolu s námi! Při této příležitosti se ptejme nejen na to, co nám letošní rok vzal, ale také co nám dal: například poznání, že v každém z nás je skryté dobro, které chce Bůh plně rozvinout. Každopádně zde platí, že kdo hledá odpověď, nalezne ji.
 
Prosíme, přijměte od nás na závěr tohoto pozdravu přání pokoje a radosti, Božího požehnání. Je určeno Vám i Vašim drahým blízkým, především Vašim rodinám, a obzvláště všem trpícím, nemocným a opuštěným. Ze srdce Vám na Bohu vyprošujeme i jeho ochranu a pomoc do nového roku 2021.
 
V úctě Vás zdravíme
 
Římskokatoličtí biskupové Čech, Moravy a Slezska a řeckokatolický apoštolský exarcha

26.12.2020 | vložil Petr Mareček

Průvodce Adventem 2020

  Advent má své zvláštní, nezaměnitelné poselství, probouzí v nás touhu nastoupit nový vztah k Bohu a k bližnímu. Pastorační středisko brněnské diecéze připravilo letos vylepšenou aplikaci Průvodce adventem 2020, která může pomoci k užitečnému prožití adventní doby. Aplikace je určena těm, kteří mají touhu a odhodlání prožít advent v blízkosti Božího slova, které je jádrem každodenního rozjímání, meditace.
Každý den předkládá tři záložky:
Záložka Písmo nabídne všechna nezkrácená biblická čtení, která se tento den čtou při liturgii.
Texty v záložce Průvodce adventem obsahují několik veršů z Božího slova; myšlenky různých autorů: papež František, emeritní papež Benedikt XVI, Józef Augustyn, Vojtěch Cikrle, Zbigniew Czendlik, Timothy Dolan, Anselm Grün, Guy Gilbert, Fabrice Hadjadj, Ladislav Heryán, Charles Journet, Joseph Langford, Thomas Leoncini, James Mallon, Josef Maureder, Jean Mercier, Aleš Opatrný, Angelika Pintířová, Josef Prokeš, Helmut Schlegel, Matka Tereza, Marek Orko Vácha, Markéta Zahradníková, Michal Zamkovský; nástin meditace nabízí jednu z cest, kudy se v meditaci můžeme vydat.
Úplně nová záložka Modlitba doplňuje předchozí texty modlitbami od různých autorů.
Texty Průvodce adventem 2020 si můžete zdarma stáhnout: https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.biskupstvi.pruvodceadventem
 
Pokud se vám naše aplikace líbí, můžete podpořit tvorbu aplikací darem do fondu PULS (fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze). Můžete darovat jednorázově bez registrace: https://donator.cz/darbezregistrace. Pokud chcete podporovat kněze a pastoraci pravidelně, tak si  zvolte farnost a donátorský program. Další informace o fungování fondu PULS najdete na stránkách donator.cz.

Každý den naleznete texty Průvodce na stránkách Pastoračního střediska: https://pastorace.biskupstvi.cz/.

27.11.2020 | vložil Petr Mareček

Společná modlitba národů proti pandemii

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna jako lékaře našich duší a těl.
Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době
v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny,
dej moudrost našim vládcům, sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům, věčný život mrtvým.
Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla.
O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků.
Amen.
Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!
kard. Jean-Claude Hollerich & kard. Angelo Bagnasco,
předsedové zastupující biskupské konference evropských zemí

07.11.2020 | vložil Petr Mareček

Výzva předsedy ČBK k dodržování aktuálních vládních nařízení

Drazí kněží a jáhnové, řeholnice a řeholníci, bratři a sestry v Kristu,
v posledních dnech se šíří názor, že omezení daná vládními nařízeními se nevztahují na bohoslužby, protože účast na bohoslužbě je výkon ústavou zaručeného práva podle listiny základních práv a svobod, která je součástí Ústavy České republiky.
Právní názory na tuto věc mohou být a jsou různé. Rozhodující by bylo vyjádření Ústavního soudu. Na plenárním zasedání ČBK konaném ve dnech 19. – 21. října 2020 na Svatém Hostýně jsme konstatovali v duchu vládních nařízení, že v současné době není bohužel možné se účastnit Eucharistie coby veřejné bohoslužby, tak jako za normálních okolností. Toto rozhodnutí bylo biskupy přijato kompetentně, se vší vahou hlasu pastýřů, kteří nesou odpovědnost za Boží lid. Při přijímání tohoto vládního opatření jsme jasně viděli úmysl zákonodárce, kterým je zamezit dalšímu šíření nemoci COVID-19 dočasným, avšak poměrně razantním omezením kontaktů mezi lidmi. I kdybychom přesto měli právo se scházet na bohoslužbách, není nutné toto právo využívat, neboť bychom jako křesťané měli být v této situaci především solidární, ohleduplní a měli bychom jít příkladem. Prosím, dodržujme tedy příslušná omezení.
Druhý vatikánský koncil pojednává v dokumentu Sacrosanctum concilium o různých podobách Kristovy přítomnosti v církvi. Vrcholem je bezesporu slavení Eucharistie, ale jsou i jiné způsoby, jak se s Pánem setkat: v Písmu, v modlitbě a slavení v rodinném kruhu a podobně. Prosím, dejme příklad celé společnosti tím, že s ní poneseme „tíhu dne i horko“ současné situace. Buďme ohleduplní a vždy připraveni pomoci. Nezapomínejme na modlitbu stejně jako na dobré skutky. Znovu si připomeňme, že modlitba růžence je mocným duchovním prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00, ať sami či společně v rodinách. Další možností je modlitba liturgie hodin nebo duchovní četba Písma svatého.
Upozorňujeme na zvláštní papežské rozhodnutí ohledně mimořádných možností získávat odpustky pro zemřelé v měsíci listopadu, které je přílohou této výzvy.

https://cbk.blob.core.windows.net/cms/ContentItems/31050_31050/odpustky-dusicky-pandemie-cz.pdf

Pán Vás provázej svým požehnáním a ochranou!
 
Za Českou biskupskou konferenci Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, předseda
Olomouc, 27. října 2020

29.10.2020 | vložil Petr Mareček

Nová situace v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19

Vážení a milí farníci,
od dnešního rána vstoupilo v platnost nové Usnesení Vlády ČR, které má dopad také na život církve v ČR, a které by mělo platit do 3. listopadu 2020 včetně.
Podle tohoto Usnesení mohou pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše 2 osoby, s výjimkou členů domácnosti či zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele. Z toho vyplývá, že není možné mít mši sv. ani pro dosud možných 6 osob. Na případné veřejné bohoslužbě může tedy být pouze celebrant + max. 1 osoba (+ pochopitelně ti, kteří zajištují bohoslužbu nebo případně její přenos). Toto se netýká bohoslužeb uzavřených skupin lidí (např. klášterních komunit). Svatby nebo pohřbu se nemůže účastnit více než 10 osob. Těmito restrikcemi je vyjádřena snaha o minimalizování rizika nákazy.
Protože není možné společně slavit Eucharistii, bude náš kostel otevřen v neděli dopoledne od 9:00 do 10:00 hodin k soukromé modlitbě. V tomto čase bude možné přijmout svaté přijímání.
Přeji Vám všem pevné zdraví a vše potřebné k radostnému životu.
Bůh Vám žehnej!
P. Petr Mareček

22.10.2020 | vložil Petr Mareček

Rozhodnutí brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho pro brněnskou diecézi v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19

Vzhledem k aktuálnímu vývoji pandemie koronaviru COVID-19 a v návaznosti na Usnesení vlády České republiky ze dne 8. října 2020 č. 996 o přijetí krizového opatření, vydal brněnský diecézí biskup Vojtěch Cikrle dne 9. října 2020 toto rozhodnutí:

„Protože s platností od 12. října 2020 je na bohoslužbě povolena účast maximálně deseti osob, uděluji až do odvolání věřícím v brněnské diecézi dispenz od osobní účasti na nedělní bohoslužbě. U svateb a pohřbů je od pondělí 19. října 2020 povolena účast maximálně 30 osob.“

Dále se ruší společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a jiných prostorách Římskokatolické církve na území brněnské diecéze, při nichž počet účastníků přesahuje 10 osob. Všechna přechozí hygienická opatření zůstávají v platnosti.

15.10.2020 | vložil Petr Mareček

K aktuální pandemické situaci

Na základě mimořádného zasedání omezuje vláda počet lidí na církevních shromážděních na dobu dvou týdnů (od 5. do 18. října 2020) maximálně na sto, s dodržením patřičných rozestupů. A dále – po tuto dobu nemají při církevních obřadech lidé zpívat.

Celý text Usnesení vlády České republiky ze dne 30. září 2020 o přijetí krizových opatření najdete v níže uvedeném odkazu.

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Usneseni-vlady-CR-ze-dne-30-9-2020-k-prijeti-krizoveho-opatreni-s-ucinnosti-od-5-do-18-rijna-2020.pdf

04.10.2020 | vložil Petr Mareček

Diktatura versus naděje - do Brna míří výstava o pronásledování církve

Po Římě a dalších italských městech se v Brně představí výstava Diktatura versus naděje. Zachycuje období perzekuce katolické církve v Československu v letech 1948–1989, ale postihuje i širší souvislosti.
Výstava bude k vidění ve dnech 18. září až 8. října 2020 v kostele sv. Jakuba v centru Brna denně od 9.00 do 18.00 hodin, v neděli od 13.00 do 18.00 hod. Na neděli 4. října 2020 od 16.00 hodin se chystá komentovaná prohlídka. Pro školy je k volnému stažení připraven výukový materiál na adrese https://www.ustrcr.cz/vystavy/diktatura-vs-nadeje
Později se výstava přesune do kláštera sester Těšitelek v Rajhradě u Brna, otevřena tam bude od 11. do 30. října 2020.
Vernisáž výstavy proběhne 17. září 2020 v 16.00 hod. v kostele sv. Jakuba v Brně.

06.9.2020 | vložil Petr Mareček

Orel jednota Podolí ve spolupráci s Římskokatolickou farností Podolí vás srdečně zvou na tradiční rodinný běh Podolím

5. ročník
Kdy: v sobotu 5. září 2020
Kde: na farní zahradě
Startovné: děti 30 Kč, dospělí 80 Kč

Program:
8:30 registrace dětské kategorie
9:00 start dětské kategorie
10:15 registrace dospělé kategorie
10:30 start dospělé kategorie

Doprovodný program: skákací hrad
Občerstvení zajištěno
V případě deštivého počasí se akce nekoná

29.8.2020 | vložil Petr Mareček

Kurz ikonopisu

Ve dnech 3. až 6. září 2020 proběhne v Rajhradě u Brna v klášteře sester Těšitelek BSJ (ul. Odbojářů 324) „Kurz ikonopisu“ pod vedením Mgr. Martina Damiána.

Cílem této akce je ztišení a seznámení se s tvorbou ikon – sakrálního křesťanského umění. Každý účastník by si měl vytvořit svoji vlastní ikonu, kterou si odnese s sebou domů.

Více ZDE

23.8.2020 | vložil Petr Mareček

Jubilejní „hvězdicová“ pouť na Velehrad

Ze třinácti různých směrů se už v následujících dnech vydají poutníci na Velehrad v rámci dvacátého ročníku „hvězdicové“ pěší pouti. Jejím vrcholem bude mše svatá ve velehradské bazilice v sobotu 22. srpna 2020, celebrovat ji bude brněnský biskup Vojtěch Cikrle.

Více na www.ado.cz

17.8.2020 | vložil Petr Mareček

Starobrněnská pouť k Panně Marii Svatotomské, Perle Moravy

Starobrněnští augustiniáni pořádají v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Mendlově náměstí ve dnech 12. až 14. srpna 2020 triduum před slavností Nanebevzetí Panny Marie s následujícím programem:

18.00 hodin mše svatá, po ní mariánská pobožnost. Předsedá a káže Mons. Pavel Dokládal.

Slavnostní poutní mši svaté v sobotu 15. srpna 2020 v 18.00 hodin bude slavit brněnský pomocný biskup Pavel Konzbul.

04.8.2020 | vložil Petr Mareček

Půlnoc v pohraničí

„Půlnoc v pohraničí“ je název představení reflektující „Akci K“, jejíž 70. výročí si letos připomínáme.
Inscenaci v Letním refektáři benediktinského opatství v Rajhradě představí 2. srpna 2020 v 18.00 hodin Divadlo FysioART o.p.s.

19.7.2020 | vložil Petr Mareček

Papež František připojil tři nové invokace k Loretánským litaniím

Loretánské litanie budou od nynějška rozšířeny o tři nové invokace. Z rozhodnutí papeže Františka v nich bude Maria vzývána také jako “Mater misericordiae” - Matka milosrdenství, “Mater spei” - Matka naděje a “Solacium migrantium” - Útěcha migrantů.

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200620papez-frantisek-pripojil-tri-nove-invokace-k-loretanskym-litaniim

26.6.2020 | vložil Petr Mareček

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc červen 2020

Naléhavý úmysl papeže Františka na tento měsíc se věnuje modlitbě za světlo a sílu Ducha Svatého pro církev, aby svoji vnitřní obnovou pomáhala horlivěji celé lidské rodině vyjít z krize způsobené pandemií a vydala se vstříc nové epoše příchodu Božího království.

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200604nalehavy-umysl-apostolatu-modlitby-papeze-frantiska-na-mesic-cerven-2020

05.6.2020 | vložil Petr Mareček

Stálá zpovědní služba v Brně opět zahajuje

Stálá zpovědní služba v Brně od pondělí 18. května 2020 opět zahajuje, a to od 10.30 do 16.30 hodin. Mimořádně bude umístěna v Zahradách pod Petrovem (pod Diecézním muzeem, Petrov 1), vstup z ulice Petrská.

22.5.2020 | vložil Petr Mareček

14. květen 2020 - Den společné modlitby za lidstvo

Papežská rada pro mezináboženský dialog podpořila výzvu papeže Františka, aby se všichni věřící sjednotili v modlitbě, půstu a v konání dobrých skutků pro lidstvo, a to ve čtvrtek 14. května 2020.

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/20051214-kveten-2020-den-spolecne-modlitby-za-lidstvo

13.5.2020 | vložil Petr Mareček

Záznamů: 21-40 z celkem 412   Začátek | Předchozí | Následující | Konec

Kontakty

Římskokatolická farnost Podolí
Podolí 217
664 03 Podolí u Brna

P. Petr Mareček, farář
Tel.: 723 926 392
E: podoli@dieceze.cz
Úřední hodiny:
Pátek 16:30-17:30 hodin.
Jiný termín je možný po předchozí domluvě.
IČO: 66599164
č.účtu 161028370/0300
Jak pulsujeme