Aktuality - archiv

Záznamů: 21-40 z celkem 406   Začátek | Předchozí | Následující | Konec

Výzva předsedy ČBK k dodržování aktuálních vládních nařízení

Drazí kněží a jáhnové, řeholnice a řeholníci, bratři a sestry v Kristu,
v posledních dnech se šíří názor, že omezení daná vládními nařízeními se nevztahují na bohoslužby, protože účast na bohoslužbě je výkon ústavou zaručeného práva podle listiny základních práv a svobod, která je součástí Ústavy České republiky.
Právní názory na tuto věc mohou být a jsou různé. Rozhodující by bylo vyjádření Ústavního soudu. Na plenárním zasedání ČBK konaném ve dnech 19. – 21. října 2020 na Svatém Hostýně jsme konstatovali v duchu vládních nařízení, že v současné době není bohužel možné se účastnit Eucharistie coby veřejné bohoslužby, tak jako za normálních okolností. Toto rozhodnutí bylo biskupy přijato kompetentně, se vší vahou hlasu pastýřů, kteří nesou odpovědnost za Boží lid. Při přijímání tohoto vládního opatření jsme jasně viděli úmysl zákonodárce, kterým je zamezit dalšímu šíření nemoci COVID-19 dočasným, avšak poměrně razantním omezením kontaktů mezi lidmi. I kdybychom přesto měli právo se scházet na bohoslužbách, není nutné toto právo využívat, neboť bychom jako křesťané měli být v této situaci především solidární, ohleduplní a měli bychom jít příkladem. Prosím, dodržujme tedy příslušná omezení.
Druhý vatikánský koncil pojednává v dokumentu Sacrosanctum concilium o různých podobách Kristovy přítomnosti v církvi. Vrcholem je bezesporu slavení Eucharistie, ale jsou i jiné způsoby, jak se s Pánem setkat: v Písmu, v modlitbě a slavení v rodinném kruhu a podobně. Prosím, dejme příklad celé společnosti tím, že s ní poneseme „tíhu dne i horko“ současné situace. Buďme ohleduplní a vždy připraveni pomoci. Nezapomínejme na modlitbu stejně jako na dobré skutky. Znovu si připomeňme, že modlitba růžence je mocným duchovním prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00, ať sami či společně v rodinách. Další možností je modlitba liturgie hodin nebo duchovní četba Písma svatého.
Upozorňujeme na zvláštní papežské rozhodnutí ohledně mimořádných možností získávat odpustky pro zemřelé v měsíci listopadu, které je přílohou této výzvy.

https://cbk.blob.core.windows.net/cms/ContentItems/31050_31050/odpustky-dusicky-pandemie-cz.pdf

Pán Vás provázej svým požehnáním a ochranou!
 
Za Českou biskupskou konferenci Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, předseda
Olomouc, 27. října 2020

29.10.2020 | vložil Petr Mareček

Nová situace v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19

Vážení a milí farníci,
od dnešního rána vstoupilo v platnost nové Usnesení Vlády ČR, které má dopad také na život církve v ČR, a které by mělo platit do 3. listopadu 2020 včetně.
Podle tohoto Usnesení mohou pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše 2 osoby, s výjimkou členů domácnosti či zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele. Z toho vyplývá, že není možné mít mši sv. ani pro dosud možných 6 osob. Na případné veřejné bohoslužbě může tedy být pouze celebrant + max. 1 osoba (+ pochopitelně ti, kteří zajištují bohoslužbu nebo případně její přenos). Toto se netýká bohoslužeb uzavřených skupin lidí (např. klášterních komunit). Svatby nebo pohřbu se nemůže účastnit více než 10 osob. Těmito restrikcemi je vyjádřena snaha o minimalizování rizika nákazy.
Protože není možné společně slavit Eucharistii, bude náš kostel otevřen v neděli dopoledne od 9:00 do 10:00 hodin k soukromé modlitbě. V tomto čase bude možné přijmout svaté přijímání.
Přeji Vám všem pevné zdraví a vše potřebné k radostnému životu.
Bůh Vám žehnej!
P. Petr Mareček

22.10.2020 | vložil Petr Mareček

Rozhodnutí brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho pro brněnskou diecézi v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19

Vzhledem k aktuálnímu vývoji pandemie koronaviru COVID-19 a v návaznosti na Usnesení vlády České republiky ze dne 8. října 2020 č. 996 o přijetí krizového opatření, vydal brněnský diecézí biskup Vojtěch Cikrle dne 9. října 2020 toto rozhodnutí:

„Protože s platností od 12. října 2020 je na bohoslužbě povolena účast maximálně deseti osob, uděluji až do odvolání věřícím v brněnské diecézi dispenz od osobní účasti na nedělní bohoslužbě. U svateb a pohřbů je od pondělí 19. října 2020 povolena účast maximálně 30 osob.“

Dále se ruší společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a jiných prostorách Římskokatolické církve na území brněnské diecéze, při nichž počet účastníků přesahuje 10 osob. Všechna přechozí hygienická opatření zůstávají v platnosti.

15.10.2020 | vložil Petr Mareček

K aktuální pandemické situaci

Na základě mimořádného zasedání omezuje vláda počet lidí na církevních shromážděních na dobu dvou týdnů (od 5. do 18. října 2020) maximálně na sto, s dodržením patřičných rozestupů. A dále – po tuto dobu nemají při církevních obřadech lidé zpívat.

Celý text Usnesení vlády České republiky ze dne 30. září 2020 o přijetí krizových opatření najdete v níže uvedeném odkazu.

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Usneseni-vlady-CR-ze-dne-30-9-2020-k-prijeti-krizoveho-opatreni-s-ucinnosti-od-5-do-18-rijna-2020.pdf

04.10.2020 | vložil Petr Mareček

Diktatura versus naděje - do Brna míří výstava o pronásledování církve

Po Římě a dalších italských městech se v Brně představí výstava Diktatura versus naděje. Zachycuje období perzekuce katolické církve v Československu v letech 1948–1989, ale postihuje i širší souvislosti.
Výstava bude k vidění ve dnech 18. září až 8. října 2020 v kostele sv. Jakuba v centru Brna denně od 9.00 do 18.00 hodin, v neděli od 13.00 do 18.00 hod. Na neděli 4. října 2020 od 16.00 hodin se chystá komentovaná prohlídka. Pro školy je k volnému stažení připraven výukový materiál na adrese https://www.ustrcr.cz/vystavy/diktatura-vs-nadeje
Později se výstava přesune do kláštera sester Těšitelek v Rajhradě u Brna, otevřena tam bude od 11. do 30. října 2020.
Vernisáž výstavy proběhne 17. září 2020 v 16.00 hod. v kostele sv. Jakuba v Brně.

06.9.2020 | vložil Petr Mareček

Orel jednota Podolí ve spolupráci s Římskokatolickou farností Podolí vás srdečně zvou na tradiční rodinný běh Podolím

5. ročník
Kdy: v sobotu 5. září 2020
Kde: na farní zahradě
Startovné: děti 30 Kč, dospělí 80 Kč

Program:
8:30 registrace dětské kategorie
9:00 start dětské kategorie
10:15 registrace dospělé kategorie
10:30 start dospělé kategorie

Doprovodný program: skákací hrad
Občerstvení zajištěno
V případě deštivého počasí se akce nekoná

29.8.2020 | vložil Petr Mareček

Kurz ikonopisu

Ve dnech 3. až 6. září 2020 proběhne v Rajhradě u Brna v klášteře sester Těšitelek BSJ (ul. Odbojářů 324) „Kurz ikonopisu“ pod vedením Mgr. Martina Damiána.

Cílem této akce je ztišení a seznámení se s tvorbou ikon – sakrálního křesťanského umění. Každý účastník by si měl vytvořit svoji vlastní ikonu, kterou si odnese s sebou domů.

Více ZDE

23.8.2020 | vložil Petr Mareček

Jubilejní „hvězdicová“ pouť na Velehrad

Ze třinácti různých směrů se už v následujících dnech vydají poutníci na Velehrad v rámci dvacátého ročníku „hvězdicové“ pěší pouti. Jejím vrcholem bude mše svatá ve velehradské bazilice v sobotu 22. srpna 2020, celebrovat ji bude brněnský biskup Vojtěch Cikrle.

Více na www.ado.cz

17.8.2020 | vložil Petr Mareček

Starobrněnská pouť k Panně Marii Svatotomské, Perle Moravy

Starobrněnští augustiniáni pořádají v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Mendlově náměstí ve dnech 12. až 14. srpna 2020 triduum před slavností Nanebevzetí Panny Marie s následujícím programem:

18.00 hodin mše svatá, po ní mariánská pobožnost. Předsedá a káže Mons. Pavel Dokládal.

Slavnostní poutní mši svaté v sobotu 15. srpna 2020 v 18.00 hodin bude slavit brněnský pomocný biskup Pavel Konzbul.

04.8.2020 | vložil Petr Mareček

Půlnoc v pohraničí

„Půlnoc v pohraničí“ je název představení reflektující „Akci K“, jejíž 70. výročí si letos připomínáme.
Inscenaci v Letním refektáři benediktinského opatství v Rajhradě představí 2. srpna 2020 v 18.00 hodin Divadlo FysioART o.p.s.

19.7.2020 | vložil Petr Mareček

Papež František připojil tři nové invokace k Loretánským litaniím

Loretánské litanie budou od nynějška rozšířeny o tři nové invokace. Z rozhodnutí papeže Františka v nich bude Maria vzývána také jako “Mater misericordiae” - Matka milosrdenství, “Mater spei” - Matka naděje a “Solacium migrantium” - Útěcha migrantů.

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200620papez-frantisek-pripojil-tri-nove-invokace-k-loretanskym-litaniim

26.6.2020 | vložil Petr Mareček

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc červen 2020

Naléhavý úmysl papeže Františka na tento měsíc se věnuje modlitbě za světlo a sílu Ducha Svatého pro církev, aby svoji vnitřní obnovou pomáhala horlivěji celé lidské rodině vyjít z krize způsobené pandemií a vydala se vstříc nové epoše příchodu Božího království.

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200604nalehavy-umysl-apostolatu-modlitby-papeze-frantiska-na-mesic-cerven-2020

05.6.2020 | vložil Petr Mareček

Stálá zpovědní služba v Brně opět zahajuje

Stálá zpovědní služba v Brně od pondělí 18. května 2020 opět zahajuje, a to od 10.30 do 16.30 hodin. Mimořádně bude umístěna v Zahradách pod Petrovem (pod Diecézním muzeem, Petrov 1), vstup z ulice Petrská.

22.5.2020 | vložil Petr Mareček

14. květen 2020 - Den společné modlitby za lidstvo

Papežská rada pro mezináboženský dialog podpořila výzvu papeže Františka, aby se všichni věřící sjednotili v modlitbě, půstu a v konání dobrých skutků pro lidstvo, a to ve čtvrtek 14. května 2020.

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/20051214-kveten-2020-den-spolecne-modlitby-za-lidstvo

13.5.2020 | vložil Petr Mareček

Usnesení Vlády ČR o zvýšení počtu osob na bohoslužbách

Podle včerejšího usnesení Vlády ČR se budou dále uvolňovat pravidla ohledně počtu osob na bohoslužbách. Od 11. května bude možné slavit mše svaté s počtem 100 účastníků. 

Vládní usnesení ze dne 27. dubna 2020, které povoluje do 11. května 15 účastníků na bohoslužbě zůstává do té doby v platnosti. Od 11. května nové vládní ustanovení z 30. dubna určuje, že počet účastníků bohoslužeb za stejných podmínek se zvýší na 100 účastníků.
Mezi účastníky bohoslužeb se nepočítají ti, kteří vykonávají své povolání: celebrující, asistující, kostelník, zvoník, apod., toto rozhodnutí o nezapočítávání se hlavních vedoucích bohoslužby platí od 12. března 2020, jak sdělil od počátku prof. Roman Prymula.
Vládní usnesení ze 30. dubna podepsané premiérem vlády Ing. Andrejem Babišem, zavazuje všechny veřejné bohoslužby tak, že není v síle nikoho dalšího, aby tato pravidla zpřísňoval a měnil.
Dominik kardinál Duka OP

Převzato z https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200430usneseni-vlady-cr-o-zvyseni-poctu-osob-na-bohosluzbach

01.5.2020 | vložil Petr Mareček

Karmelitánské nakladatelství poskytlo zdarma ke stažení exhortaci papeže Františka: Christus Vivit

Karmelitánské nakladatelství dalo k dispozici zdarma ke stažení e-knihu Christus Vivit (Kristus žije). Jedná se o posynodní apoštolskou exhortaci papeže Františka, která je určená především mladým lidem. Zde je odkaz ke stažení:
https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200407karmelitanske-nakladatelstvi-poskytlo-zdarma-ke-stazeni-knihu-od-papeze-frantiska-christus-vivit
 

20.4.2020 | vložil Petr Mareček

Jak budeme slavit letošní Velikonoce

Vážení a milí farníci,
vzhledem k současné situaci, která potrvá i přes velikonoční svátky, budeme Velikonoce prožívat jinak, než jsme zvyklí. Sledujte, prosím, přenosy bohoslužeb v médiích (např. Radio Proglas, Televize Noe).
Na základě pokynů ČBK o slavení letošních Velikonoc uvádím následující informace:
Velikonoční svátost smíření – z důvodů vyhlášení nouzového stavu se nebude v kostele zpovídat.
Květná neděle: Bohoslužba bude slavena soukromě. Požehnané ratolesti budou k dispozici v zádveří kostela v čase 9:00-12:00 hodin. V 11.00 hodin se dle pokynu brněnského diecézního biskupa Vojtěcha Cikrleho rozeznějí v brněnské diecézi na pět minut kostelní zvony jako výzva ke společné modlitbě "Otče náš" všech lidí dobré vůle.
Zelený čtvrtek: Večerní mše svatá na památku Večeře Páně bude slavena soukromě.
Velký pátek je dnem přísného postu, tzn. půst od masa pro všechny věřící od 14 let a újma v jídle od 18 do 60 let. Od povinnosti zachovat půst újmy osvobozuje nemoc, těžká tělesná práce nebo podobný vážný důvod. Velkopáteční obřady se budou konat soukromě.
Bílá sobota: Velikonoční vigilie bude slavena soukromě.
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně: Mše svatá bude slavena soukromě.
Od Zeleného čtvrtku (9. 4.) do Slavnosti zmrtvýchvstání Páně (12. 4.) bude zádveří kostela otevřeno v čase 10:00-15:00 hodin pro soukromou modlitbu.
Žehnání velikonočních pokrmů si můžete vykonat sami ve svých domovech podle uvedeného obřadu. Žehnací modlitbu pronáší zpravidla otec rodiny:
Požehnaný jsi, Hospodine, náš Bože,
ty všechno naplňuješ svým požehnáním;
shlédni na nás, když dnes o slavnosti zmrtvýchvstání tvého Syna
děkujeme za tvé dary,
které mají sloužit k uchování našeho pozemského života,
a uč nás přijímat je z tvých rukou tak,
aby všechno směrovalo k tvé oslavě.
Skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

Do následujících dnů Vám všem přeji hojnost Božího požehnání, pevné zdraví a vše potřebné k radostnému životu.
P. Petr Mareček

04.4.2020 | vložil Petr Mareček

Desatero pro život za zavřenými dveřmi

...Jak vydržet v domácím vězení, když za okny začíná jaro a všechno láká ven?...

1. Vstaň! Nebe na tebe čeká, pohleď k němu a poděkuj za tento nový den života! Děkuj!
2 Udělej něco krásného a usměj se! Úsměv prodlužuje život. Směj se!
3. Věnuj trochu času rozjímání. Rozjímání uzdravuje srdce. Rozjímej!
4. Unikej nudě a všímej si všech malých věcí, které můžeš dělat. A dělej je s láskou. Taková gesta zachraňují svět. Buď činný!
5. Všimni si koho máš vedle sebe a miluj ho dnes více než včera. Miluj!
6. Zkontaktuj způsobem sobě vlastním člověka, který je potřebný. Zatelefonuj mu, buď v kontaktu!
7. Dej se do studia něčeho moudrého. Moudrost občerstvuje ducha. Studuj!
8. Všimni si, že jsi na světě proto, abys žil, nikoli přežíval. Žij!
9. Dej prostor tichu. Dům bez ticha je jako komín s jedovatým dýmem, nedovoluje dýchat. “Dýchej!”
10. Pamatuješ na modlitbu než večer usneš? Zkus to. Modlitba pomáhá myšlenkám setrvat v dobrém. Modli se!

Toto desatero sepsala sestra Maria Cristina Daguati z umbrijského kláštera augustiniánských mnišek sv. Kláry z Montefalco.

04.4.2020 | vložil Petr Mareček

K zamyšlení

Lidstvo dostalo přesně tu nemoc, jakou potřebovalo.
Přestali jsme si vážit zdraví, a proto jsme dostali takovou nemoc, abychom si uvědomili, na čem nejvíc záleží.
Přestali jsme si vážit přírody, a proto jsme dostali takovou nemoc, aby nám pobyt v ní byl vzácný.
Přestali jsme fungovat v rodině, a proto nás tato nemoc zamkla do našich domovů, abychom se mohli znovu naučit fungovat jako rodina.
Přestali jsme si vážit starých a nemocných, a proto nám byla dána tato nemoc, abychom si připomněli, jak jsou zranitelní.
Přestali jsme si vážit zdravotníků a lékárníků, abychom zjistili, jak jsou nepostradatelní.
Přestali jsme mít respekt k učitelům, a proto tato nemoc uzavřela naše školy, aby si rodiče mohli vyzkoušet sami roli učitelů.
Mysleli jsme si, že si můžeme všechno koupit, být kdekoliv a s kýmkoli, a proto jsme dostali tento druh nemoci, abychom si uvědomili, že to není samozřejmost.
Mamon nám zamotal hlavu, volný čas jsme trávili v nákupních centrech, proto nám je tato nemoc zavřela, abychom pochopili, že si štěstí koupit nemůžeme.
Zaměřili jsme velkou pozornost na náš vzhled a porovnávání se navzájem, proto nám tato nemoc zakryla tváře, abychom pochopili, že tam naše krása není.
Mysleli jsme si, že jsme vládci této země, a proto jsme dostali tuto nemoc, aby nás něco miniaturního, co ani není vidět, mohlo zkrotit, dát trochu pokory a poučit nás.
Tato nemoc nám bere hodně, ale zároveň nám dává možnost se toho tolik naučit a pochopit, co je v životě nejdůležitější.
Dostali jsme nemoc na míru. Asi jsme ji jako lidstvo opravdu potřebovali.

Autor neznámý


22.3.2020 | vložil Petr Mareček

Bohoslužby: Televize Noe a Radio Proglas

Bohoslužby: Televize Noe

Neděle 15. března
10:30 Mše svatá z kaple Telepace (živě) - přímý přenos bohoslužby z 3. neděle postní
12:00 Polední modlitba s papežem Františkem (živě)

Pondělí 16. března
07:00 Mše sv. s papežem Františkem z kaple Domu svaté Marty (živě)
12:00 Mše svatá z kaple z Telepace v Ostravě (živě)
18:00 Uzdrav svou zem - nový interaktivní pořad, do kterého si budete moci zavolat svůj dotaz. Odpovídat budou pozvaní kněží. (živě)

Úterý 17. března
12:00 Mše svatá z kaple z Telepace v Ostravě (živě)

Středa 18. března
07:00 Mše sv. s papežem Františkem z kaple Domu svaté Marty (živě)
09:20 Přímý přenos generální audience papeže Františka
12:00 Mše svatá z kaple z Telepace v Ostravě (živě)
18:00 Uzdrav svou zem (živě) - interaktivní pořad, do kterého si budete moci zavolat svůj dotaz

Čtvrtek 19. března
12:00 Mše svatá z kaple z Telepace v Ostravě (živě)

Pátek 20. března
07:00 Mše sv. s papežem Františkem z kaple Domu svaté Marty (živě)
12:00 Mše svatá z kaple z Telepace v Ostravě (živě)
18:00 Uzdrav svou zem (živě) - interaktivní pořad, do kterého si budete moci zavolat svůj dotaz


Bohoslužby: Radio Proglas

Neděle 15. 3. v 9 hodin
ze studia Proglasu - P. Martin Holík

19,30 hodin
ze studia Proglasu - P. Martin Holík
 
V současné situaci až do odvolání je možné se každý všední den i  v sobotu připojit ke slavení mše svaté od 18.00.
Každou neděli vám kromě pravidelné bohoslužby v 9.00 nabídneme i mimořádnou mši svatou od 19.30.

15.3.2020 | vložil Petr Mareček

Záznamů: 21-40 z celkem 406   Začátek | Předchozí | Následující | Konec

Kontakty

Římskokatolická farnost Podolí
Podolí 217
664 03 Podolí u Brna

P. Petr Mareček, farář
Tel.: 723 926 392
E: podoli@dieceze.cz
Úřední hodiny:
Pátek 16:30-17:30 hodin.
Jiný termín je možný po předchozí domluvě.
IČO: 66599164
č.účtu 161028370/0300
Jak pulsujeme