římskokatolická farnost Podolí
 

Udílení svátostí

Příprava na křest

Přijetím svátosti křtu se člověk stává křesťanem a členem církve. K přijetí svátosti je nutná příprava. U malých dětí je to příprava rodičů, u starších dětí, mládeže a dospělých je to příprava samotného žadatele o křest.

Křty malých dětí
Rodiče musí být rozhodnuti a připraveni vychovávat své dítě křesťansky a vést ho k víře. U kmotrů je důležitý skutečně křesťanský způsob života včetně přijetí iniciačních svátosti. Příprava rodičů a kmotrů na křest dítěte začíná v naší farnosti individuálně po domluvě s kněze. Je možné absolvovat přípravu už před narozením dítěte.

Příprava se skládá ze 6+1 setkání a to jedenkráte za týden – celkem 6 týdnů. Samotný křest pak probíhá buď při nedělní mši svaté a nebo v dohodnutých termínech.

Obsah jednotlivých setkání přípravy rodičů na křty dětí:
1. Úvodní setkání
Pokyny k průběhu přípravy. Co je to křest, jaký má smysl, proč je důležitá příprava. Život víry a účast na bohoslužbách. Křesťanské jméno. Slib křesťanské výchovy dítěte. Význam kmotrů a podmínky: biřmovaní, církevně sezdaní, prakticky žijící podle víry.

2. Setkání o člověku, o víře, o církvi
Trojrozměrnost člověka. Láska citová a láska opravdová. Řídit se rozumem, city či pudy? Stupně víry a rizika života podle víry. Víra jako vztah, nauka a morálka. K čemu je dobrá víra? Jaký je Bůh? Můžeme ho popsat? K čemu je církev? Proč nestačí žít víru soukromě? Co nám dává život v církvi?

3. Setkání o Bibli a modlitbě
Rozdělení Bible, autoři Bible, starozákonní a novozákonní dějiny, jazyky Bible, deuterokanonické knihy, překlady Bible, hledání v Bibli. Modlit se: Kdy? Kde? Jak? Postoje při modlitbě, nahlas nebo v duchu, sám nebo společně, vlastními slovy nebo naučené modlitby. Liturgie a svátosti, mše svatá.

4. Beseda s manželským párem (ideální)
Výchova dětí, příklad rodičů, slavení neděle a svátků v rodině, modlitba v rodině. Děti nejsou naším majetkem. Televize, internet, počítačové hry. Přísnost či všechno dovolit? Jak mluvit s dětmi o sexualitě? Malé děti na mši svaté a v kostle. Nabídka církve: Setkávání manželských párů a Manželská setkání v Kroměříži, příprava na první svaté přijímání, dětské mše, ministranti apod.

5. Zlo a hřích, svědomí, zpověď, desatero
Zlo a hřích, svědomí a morálka, svátost smíření. První tři přikázání desatera.

Individuální setkání s farářem.
Osobní setkání, ústní zhodnocení přípravy, kontrola dokladů a potvrzení termínu křtu.

6. Obřad křtu + Dokončení desatera
Čtvrté až desáté přikázání. Průběh křtu a praktický nácvik. Význam jednotlivých částí obřadu křtu. Anonymní dotazník na zhodnocení přípravy.

Křty větších dětí a mládeže
Přípravou na křest u větších dětí je důležitá účast na vyučování Římskokatolického náboženství a osobní setkání s knězem. Příprava trvá většinou nejméně jeden rok. Je důležité, aby dítě samo chtělo být pokřtěno a dobře rozumělo tomu, co křesťanská víra znamená.

Křty dospělých
Příprava na křty dospělých probíhá individuálně. Trvá nejméně jeden rok a skládá se z účasti na společných katechezích pro dospělé a z osobních setkání s knězem. Příprava vede k tomu, aby už před přijetím křtu člověk věřil a žil jako křesťan a samotný křest pak tuto skutečnost svátostným způsobem potvrzuje.

Jako první krok je vždy nejvhodnější se osobně setkat a domluvit s farářem.