římskokatolická farnost Podolí
 

Farní rada

Na rozdíl od ekonomické rady je farní rada Kodexem církevního práva (CIC kán. 536, §1-2) jen doporučena, není povinností kněze ve své farnosti ustanovit tento orgán. Z titulu své funkce je vždy členem pastorační farní rady místní duchovní správce. Způsob volby do tohoto orgánu farnosti, počet jejich členů a délka mandátů je určena vyhláškou biskupství – pokud tomu není rozhoduje o těchto kritériích místní farář.

Pro naši farnost se pastorační rada skládá z deseti členů a kněze, výběr členů je dán volbou ze strany věřících (nejsou jmenování farářem), délka jejich mandátu je pět let. Pastorační rada farnosti, v jistém slova smyslu, nahrazuje dřívější kostelní hospodáře, kteří s ustanovením tohoto orgánu zanikají.
Cíle pastorační rady farnosti jsou mnohé a závisí na životě farnosti a jejich aktivitách: předně se jedná o účinnou pomoc knězi v jeho poslání a podílení se na pastoračních aktivitách. Patří sem: animace jednotlivých společenství (od dětí, přes mládež až po seniory), katecheze, výuka náboženství, vedení ministrantů a příprava liturgie (lektoři, akolyté, chrámový sbor, návštěva nemocných), příprava a organizování pastoračních programů (koncerty duchovní hudby, různá vystoupení, živý Betlém, divadlo, scénky, sportovní aktivity, farní den, atd.), starost o technické otázky (údržba a úklid kostela, okolí kostela, údržba a úklid fary a zahrady, drobné opravy, brigády, investice), prezentace farnosti (na internetu, farní časopis, obecní zpravodaj), charita …

V naší farnosti byli v roce 2004 do pastorační rady farnosti (na dobu pěti let) zvoleni:
P. Pavel Kopeček - farář
p. Miroslav Lorenc, p. Jiří Filip, p. Jan Buchta – členové ekonomické rady
p. Jiří Gregorovič, p. František Grolich, pí. Anička Kubišová, pí. Hana Vojtíšková, p. Sitte Vilém, p. Jaroslav Čandrla.

Rada farnosti se schází dle potřeby, svolává ji farář (nejméně 4x ročně).