římskokatolická farnost Podolí
 

Farní rada

Na rozdíl od ekonomické rady je farní rada Kodexem církevního práva (CIC kán. 536, §1-2) jen doporučena, není povinností kněze ve své farnosti ustanovit tento orgán. Z titulu své funkce je vždy členem pastorační farní rady místní duchovní správce. Způsob volby do tohoto orgánu farnosti, počet jejich členů a délka mandátů je určena vyhláškou biskupství – pokud tomu není rozhoduje o těchto kritériích místní farář.

Pro naši farnost se pastorační rada skládá z deseti členů a kněze, výběr členů je dán volbou ze strany věřících (nejsou jmenování farářem), délka jejich mandátu je pět let. Pastorační rada farnosti, v jistém slova smyslu, nahrazuje dřívější kostelní hospodáře, kteří s ustanovením tohoto orgánu zanikají.
Cíle pastorační rady farnosti jsou mnohé a závisí na životě farnosti a jejich aktivitách: předně se jedná o účinnou pomoc knězi v jeho poslání a podílení se na pastoračních aktivitách. Patří sem: animace jednotlivých společenství (od dětí, přes mládež až po seniory), katecheze, výuka náboženství, vedení ministrantů a příprava liturgie (lektoři, akolyté, chrámový sbor, návštěva nemocných), příprava a organizování pastoračních programů (koncerty duchovní hudby, různá vystoupení, živý Betlém, divadlo, scénky, sportovní aktivity, farní den, atd.), starost o technické otázky (údržba a úklid kostela, okolí kostela, údržba a úklid fary a zahrady, drobné opravy, brigády, investice), prezentace farnosti (na internetu, farní časopis, obecní zpravodaj), charita …