římskokatolická farnost Podolí
 

Ekonomická rada farnosti

Podle nařízení Kodexu církevního práva (CIC kán. 537) musí být v každé farnosti ustanovena ekonomická rada. Z titulu své funkce je vždy členem rady místní duchovní správce – farář nebo administrátor farnosti. Způsob volby do ekonomické rady, počet jejich členů a délka mandátů je určena vyhláškou brněnského biskupství.

Členové ekonomické rady farnosti jsou jmenováni místním knězem (nejsou voleni) na dobu pěti let a při nástupu do této funkce skládají slib, biskupstvím doporučený počet jsou tři zástupci věřících a kněz.
Ekonomická rada nenahrazuje dřívější orgán tzv. kostelních hospodářů, který v mnoha farnostech ještě existuje.
Cílem ekonomické rady je kontrola a podíl na ekonomickém hospodaření farnosti: přehled příjmové a výdajové stránky, vedení a kontrola účetnictví, sbírky, pokladní deník a ukládání účetních dokladů, finanční závazky a pohledávky farnosti, zajištění finančního krytí pro provoz farnosti, také investic a pastoračních aktivit.

Ekonomická rada se pravidelně schází (6 krát do roka).