římskokatolická farnost Podolí
 

Aktuality

Diecézní setkání mládeže na Petrově

Biskup Vojtěch se již po dvacáté osmé setká diecézní s mladými lidmi z naší diecéze, aby s nimi sdílel vzájemné radosti i starosti a především, aby je povzbudil a vyjádřil důvěru, protože v nich spočívá budoucnost církve. Diecézní setkání mládeže proběhne v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně na Petrově v sobotu 24. března 2018 od 8.30 hodin do 16.00 hodin. Mottem letošního setkání je biblický citát z Lukášova evangelia: „Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha“ (Lk 1,30). Organizační informace, přehled tematických diskusních skupin a rezervace do nich budou postupně zveřejňovány a aktualizovány na www.brno.signaly.cz.

Výsledek obrázku pro setkání mládeže brno a víra


18.3.2018 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Václav Kosmák - přednáška

V neděli 11. března 2018 v 15.00 hod na Sokolovně ve Tvarožné, ke příležitosti 120. výročí úmrtí, bude přednáška o životě a díle P. Václava Kosmáka (1843 - 1898), který v letech 1877 - 1893 působil ve Tvarožné a řídil stavbu stávajícího kostela /1880 - 1881/. Stavba kostela ve Tvarožné ve velmi krátké době, jistě inspirovala občany Podolí, kteří usilovali o vlastní kostel. Václav Kosmák je znám skrze svou literární činnost, je autorem kukátek - fejetonů a postřehů ze života.


25.2.2018 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Postní doba 2018

Hurá, začíná nám doba postní. Tak tohle si asi řekne málokdo. Víme, že doba postní je doba přípravy na velikonoční svátky. A také víme, že je to doba, kdy bychom si měli „něco odepřít“, postit se. Kněží horlí z kazatelen, že se lid má konečně pořádně obrátit, a lid si myslí, že se to s tím obracením zase nedá přehánět.  Co je to vlastně půst? Bojím se, že naprosté většině křesťanů i nevěřících se vybaví dieta: „Postit se, znamená nejíst.“ Tohle, že chce Bůh? V úvodu postu se při udílení znamení pokání používá věta z Matoušova evangelia: „Čiňte pokání a věřte evangeliu." Neříká se: "Držte hladovku, trestejte sami sebe“. Pokání znamená „změňit smýšlení“ a je doplněno vírou v radostnou zvěst o Boží lásce k člověku.  Postní doba bývá prožívána různě.  Půst bývá většinou chápán jako půst „od něčeho“,  co si má člověk odepřít, bez čeho se má obejít, v čem se má zapřít. Bývá prostředkem pro posílení vůle, ale sám o sobě nemá schopnost obrátit srdce člověka k Bohu – obrací, ale většinou k sobě samému.

Výsledek obrázku pro postní doba předsevzetí


12.2.2018 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Světový den nemocných 2018

Světový den nemocných připadá letos na neděli 11. února, který je zároveň dnem svátku Panny Marie Lurdské. V roce 1858 se zjevila Panna Maria v Lurdech a uzdravila chudou a nemocnou 14ti letou dívku. Od té doby jsou Lurdy symbolem uzdravení. Tento den nám má zároveň připomínat, že žijí mezi námi lidé, kteří jsou nemocní a trpí. Světový den nemocných byl vyhlášen roku 1993 z podnětu papeže Jana Pavla II., který k tomu řekl: "Světový den nemocných je mocnou připomínkou, abychom znovu objevili důležitou přítomnost trpících v křesťanském společenství a stále více hodnotili jejich cenný přínos. Prostému lidskému pohledu se bolest a nemoc mohou jevit jako absurdní skutečnosti: když se ale člověk dá osvítit světlem evangelia, dokáže vyhmátnout její hluboký spásonosný význam."
Související obrázek  

28.1.2018 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Týden modliteb za jednotu křesťanů

Od čtvrtka 18. ledna do 25. ledna 2018 se křesťané z různých církví společně modlí za jednotu. Mottem týdne jsou slova, která zpívali Izraelité po vysvobození z otroctví: „Tvá pravice, Hospodine, velkolepá v síle“. Letošní texty pro Týden modliteb za jednotu křesťanů připravili věřící z Karibiku. Právě oni zakusili zrušení otroctví a vnímali je jako čin, kterým Bůh přinesl svobodu. Materiály obsahují návrh ekumenické bohoslužby a pasáže z Bible, modlitby a úvahy pro 8 dní.Výsledek obrázku pro týden modliteb za jednotu křesťanů 2018


22.1.2018 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Ohlášení velikonoc a pohyblivých svátků

Milovaní bratři a sestry, oznamujeme vám,
že tak jako nám Boží milosrdenství dopřálo radovat se ze slavnosti Narození Páně, budeme se radovat také za Vzkříšení tohoto našeho Spasitele.
Na den 14. 2. 2018 připadne letos Popeleční středa a začátek posvátné doby postní.
Dne 1. 4. 2018 budeme s radostí slavit Zmrtvýchvstání našeho Pána Ježíše Krista,
dne 10. 5. 2018 bude slavnost jeho Nanebevstoupení,
dne 20. 5. 2018 slavnost Seslání Ducha Svatého,
dne 31. 5. 2018 slavnost Těla a krve Páně
a dne 2. 12. 2018 první neděle adventní, očekávání příchodu našeho Pána Ježíše Krista.
Jemu buď čest a sláva na věky věků. Amen. 
Výsledek obrázku pro Kostel sv. Jana Nepomuckého Podolí
19. 3. 2018 - adorační den farnosti
6. 5. 2018 - výročí posvěcení kostela v Podolí
13. 5. 2018 - pouť ke cti sv. Jana Nepomuckého
19. 5. 2018 - farní pouť do Křtin
12.11.2018 - den modliteb farnosti za bohoslovce.

07.1.2018 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

PF 2018

Výsledek obrázku pro pf 2018
Do nového roku 2018 si přejme Boží blízkost, obětující se a nezištnou lásku, jak nám to připomíná liturgie o svátku Svaté rodiny, Josefa - Marie - Ježíš.

31.12.2017 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

PF 2018

 

31.12.2017 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Missa brevis pastoralis Jiřího Pavlici

Při bohoslužbách o Slavnosti narození Páně - v neděli 24.12.2017 ve 22.00 hod a v pondělí 25.12.2017 v 9.00 hod zazní Missa brevis od Jiřího Pavlici v koncertním provedení. Zpívá Podolský chrámový sbor, doprovází na nástoroje členové Státní filharmonie Brno, na varhany hraje Karel Drlík.


24.12.2017 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Bohoslužby o vánocích

Bohoslužby:

Neděle 24. 12. 2017 / 4. adventní neděle; Štědrý den  / - 9.00; 22.00

Pondělí 25. 12. 2017 / Slavnost Narození Páně / - 9.00

Úterý 26. 12. 2017 / Svátek sv. Štěpána / - 9.00

Středa 27. 12. 2017 / Svátek sv. Jana / - 18.00

Pátek 29. 12. 2017  - 18.00

Neděle 31. 12. 2017 / Svátek Svaté Rodiny / - 9.00

Pondělí 1. 1. 2018 / Slavnost Matky Boží Panny Marie / - 9.00

Sobota 6. 1. 2018 / Slavnost Zjevení Páně / - 8.00

Neděle 7. 1. 2018 / Svátek Křtu Páně / - 9.00

Zpovídání před Vánocemi

Středa 20. 12. 2017 - 16.00 -18.00 hod

Pátek 22. 12. 2017 - 16.00 -18.00 hod 


11.12.2017 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Žehnání adventních věnců

V sobotu 2.12.2017 v 18.00 hod proběhne v kostele sv. Jana Nepomuckého v Podolí žehnání adventních věnců. Adventní věnec je vykládán jako symbolika Kristova kříže a ve vztahu ke čtyřem světovým stranám jako jeho požehnání na každou světovou stranu. Tato symbolika však ustoupila představě, že čtyři svíčky symbolizují čtyři adventní neděle. Jejich světlo poukazuje na Krista, který je světlem světa ozařující plamenem lásky každého člověka. Řekl totiž: "Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života." (Jan 8, 12) Podle jiných výkladů byl zelený věnec vždy určen vítězi, tímto vítězem nad temnotou je Ježíš, jehož narození je v adventu očekáváno.
Výsledek obrázku pro adventní věnec

26.11.2017 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Koncert duchovní hudby v Podolí 26.11.2017

V neděli 26.11.2017 v 17.00 hod se uskuteční v kostele sv. Jana Nepomuckého v Podolí benefiční koncert duchovní hudby. Vystoupí Podolský chrámový sbor se svými hosty a výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován na Domov pro děti s diagnózou DMO (Děstká mozková obrna) LILA Otnice. Všechny srdečně zveme a i touto cestou chceme podpořit dobré dílo.

Výsledek obrázku pro domov lila otnice

12.11.2017 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Dušičky a Památka všech věrných zemřelích

Od 1. listopadu se budeme modlit za naše zemřelé a v neděli 5. 11. 2017 v 15.00 hod bude pobožnost na hřbitově. Plnomocné odpustky pro duše zemřelých můžeme získat prvních osm listopadových dnů. Podmínkou je přijetí svátosti smíření, Eucharistie a modlitba na úmysl Svatého otce (Otče nášZdrávas či jiná modlitba. Dále je třeba se na hřbitově pomodlit za zemřelé (stačí v nitru). Od  poledne 1. 11. do půlnoci 2. 11. je možné tyto odpustky pro duše v očistci získat návštěvou kostela spojenou s Modlitbou Páně a Vyznáním víry. Předpokladem je, že pokřtěný katolík má úmysl odpustek získat a nemá sebemenší zalíbení v hříchu. Zmiňovanou svátostnou zpověď stačí přijmout v několikadenním rozmezí. Na jejím základě lze získat více odpustků, avšak pro každý odpustek zvlášť je nutné přijmout Svátost oltářní a pomodlit se předepsanou modlitbu. Za jeden každý den se získá vždy jen jeden plnomocný odpustek.
. Výsledek obrázku pro dušičky

23.10.2017 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Misijní neděle

Světový den misií, u nás známý spíše pod názvem Misijní neděle, oslavíme v neděli 22. října, slaví se vždy předposlední neděli v říjnu.  V roce 1926 ho ustanovil papež Pius XI. a letos je to tedy již 91 let, co se věřící ve všech katolických farnostech světa během tohoto dne společně modlí a finančně přispívají do světového fondu solidarity, ze kterého jsou podporovány projekty na pomoc potřebným ve všech kontinentech skrze Papežské misijní dílo šíření víry. Všechny sbírky putují na projekty, jimiž je podporováno šíření Božího slova až do těch nejzapadlejších koutů světa. Svatý otec k tomuto dni každoročně vydává své poselství, stejně jako Národní ředitel Papežských misijních děl v ČR, který se čte při bohoslužbách před misijní nedělí.
Výsledek obrázku pro Misijní neděle 2017

15.10.2017 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Výzva k nadcházejícím volbám

Česká biskupská konference vydává výzvu k účasti v říjnových parlamentních volbách. Text v plném znění naleznete na /www.biskupstvi.cz/2017-10-03-vyzva-ceske-biskupske-konference-k-nadchazejicim-volbam. Tento text také bude čten ve všech kostelích v neděli 8.10.2017.
Ilustrace

06.10.2017 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Biskup Cikrle zahájí akademický rok 2017/2018

Slavnostní bohoslužba pro studenty brněnských vysokých škol v rámci zahájení nového akademického roku 2017/2018 bude v úterý 3. října 2017 v 19.00 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně. Předsedat jí bude brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle.
 Ilustrace

01.10.2017 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Biskup Cikrle zahájí akademický rok 2017/2018

Slavnostní bohoslužba pro studenty brněnských vysokých škol v rámci zahájení nového akademického roku 2017/2018 bude v úterý 3. října 2017 v 19.00 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně. Předsedat jí bude brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle.
 Ilustrace

01.10.2017 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Putování Fatimské sochy Panny Marie brněnskou diecézí

Ve dnech 12. a 13. září 2017 probíhá Česká národní pouť do Fatimy. Putování se účastní čeští a moravští biskupové a 1500 poutníků. Při hlavní bohoslužbě bude předána kardinálu Dukovi pro cestu v ČR socha Panny Marie Fatimské z místa zjevení v Cova d´ Iria ve Fatimě, která bude po naší republice putovat ve dnech 15. září až 8. října 2017. Program putování sochy Panny Marie Fatimské v brněnské diecézi: BRNO – katedrále sv. Petra a Pavla neděle 17.9.2017 s pontifikální mši sv. v 16.30 hod v katedrále na Petrově a potom společná cesta s Pannou Marií Fatimskou přes Dominikánské nám. na Zelný trh, kde bude společná modlitba za město Brno a diecézi. Zakončení v katedrále, Te Deum a hymna Fatimy. Další místa jsou ŽAROŠICE – sobota 30. 9. 2017 (mše sv. v 18.00 hod - biskup Pavel Posád) a KŘTINY -  sobota a neděle 30. 9. – 1. 10. 2017.

Výsledek obrázku pro socha panny marie fatimské prodej


11.9.2017 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Zlatá sobota 2017 v Žarošicích

Všechny srdečně zvu na hlavní pouť se světelným průvodem soch do Žarošic, která bude v sobotu 9. září 2017. Poutní mše svatá bude v 18.00 hod a předsedat jí bude pomocný biskup bratislavský Mons.  Josef Halko. Poslední bohoslužba z řady bohoslužeb toho dne (v 7.00, v 11.00, v 16.00) bude slavena o půlnoci, ve 24.00 hod a předsedat jí bude podolský farář a místní rodák P. Pavel Kopeček. Kostel bude pro poutníky otevřený až do rána. V neděli budou mše slaveny v 7.00, 8.30, 10.00 a 11.15 hodin.

Ilustrace


03.9.2017 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

14. DIECÉZNÍ POUŤ RODIN v sobotu 2. 9. 2017

Pro pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou v areálu kláštera (zámku) bylo zvoleno motto: Naše diecéze slaví narozeniny. Letos si připomínáme 240 let od založení brněnské diecéze (1777 - 2017). pout zdar 2017

21.8.2017 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Záznamů: 21-40 z celkem 330   Začátek | Předchozí | Následující | Konec