římskokatolická farnost Podolí
 

Sekulární františkánský řád v Podolí

Obecné informace o Třetím františkánském řádu:

Třetí řád byl založen r. 1221 sv. Františkem z Assisi. Jeho jedinečné pochopení evangelia dalo vznik hnutí obnovy, zahrnující také ty, kteří nemohli vstoupit do Prvního (mužského) či Druhého (ženského) řádu. Toto hnutí lidí žijících ve světě vešlo do historie pod názvem Třetí řád, nyní se nazývá Sekulární františkánský řád (SFŘ).

První životopisec sv. Františka z 13. stol. Tomáš z Celana píše o počátcích františkánského hnutí takto:
      "Mnozí, šlechtici i prostí, duchovní i laici, začali se z Božího vnuknutí přidávat k svatému Františkovi, aby se pod jeho vedením navždy zasvětili Bohu. On, jako přetékající řekou, zaplavil všechny proudy nebeské milosti a nadpřirozených darů, takže půdu jejich srdcí ozdobil květy ctností. Podle jeho příkladu, pravidel i nauky se Kristova církev obnovila v obojím pohlaví a triumfuje v trojím bojovém šiku vyvolených. A všem dal směrnice pro jejich život a každému stavu ukázal pravou cestu ke spáse". (1Cel 37)

Sv. František přijímá reguli řádu
Sv. František přijímá reguli řádu

Sekulární františkánský řád (SFŘ) patří do františkánské rodiny a je tvořen "jednotou všech katolických bratrských společenství, jejichž členové, vedeni Duchem svatým, se svou profesí zavazují žít evangelium způsobem sv. Františka ve svém světském stavu, podle řehole schválené církví". (Konstituce 1, 3).

Františkánský kříž z kostela sv. Damiána

Řehole a život sekulárních františkánů je zachovávat evangelium našeho Pána Ježíše Krista podle příkladu sv. Františka z Assisi, který učinil Krista oduševňujícím středem svého života vzhledem k Bohu i lidem... Sekulární františkáni se proto mají často oddávat četbě evangelia, z evangelia přecházet k životu a ze života k evangeliu. (Řehole, čl. 4).

Františkánský kříž z kostela sv. Damiána
 

 

 

Třetí řád sv. Františka v Podolí:

Rok 1990 byl pro mnohé farníky naší farnosti významný, protože se rozhodli pro vstup do Třetího františkánského řádu. Museli projít dobou přípravy (kandidatura + noviciát), aby na podzim následujícího roku se staly „řádnými františkány“. Tato dvanáctičlenná skupina, za dobu své existence, vytvořila živé společenství modlitby v kostele a pravidelně se také každý měsíc schází na faře. Přejeme jim Boží požehnání v jejich poslání a v naplňování odkazu sv. Františka, jehož charisma, jak doufáme, osloví i další naše farníky.

Jaké je poslání těchto františkánských terciářů? Ve Skutcích apoštolských čteme: "Setrvávali v apoštolském učení, v bratrském společenství, v lámání chleba a v modlitbách." (Sk 2,42) Tento text lze vystihnout čtyřmi slovy: Bible, Bratrství, Eucharistie, Modlitba. Odtud se odvíjí i jejich poslání: četba Písma sv., pokud možno denní účast na mši sv., pěkné bratrské a sesterské vztahy, modlitba soukromá i církevní (Liturgie hodin). Členové SFŘ cítí zodpovědnost za život farnosti, jsou jako jednotlivci i jako společenství k dispozici místní církvi, připraveni ke každé pomoci v její činnosti, poslušní a podřízení duchovním pastýřům.

Paní Anežka Lorencová hodnotí činnost místních františkánů těmito slovy: „Už bezmála 15 let se modlí 12 podolských františkánů, přijatých do Třetího řádu sv. Františka z Assisi 30. listopadu 1991 (datum profese), za to, aby nás „Pán učinil nástrojem, jež září jeho pokojem.“ A nejen nás sestry a bratry františkány, ale všechny Podoláky, všechny občany našeho státu a všechny lidi na světě. Pokoj a dobro dej nám všem Pán.“

Struktura SFŘ v Podolí:

Sekulární františkánská rodina by nemohla být prostředkem duchovního růstu a dobrým společenstvím bez vnější struktury. Proto každé bratrské společenství má svou Radu s představeným, volenou na tři roky. O duchovní péči se starají kněží z Prvního františkánského řádu.

Rada místního bratrského společenství
1.ministrpí. Věra Bočková
2.zástupce ministrapí. Květa Grolichová
3.sekretářpí. Anežka Lorencová
4.pokladníkpí. Marie Fidrmucová
5.magistr formacep. Vilém Sitte
6.duchovní asistentP. Daniel Miroslav Hřebec, OFM

Frantiskani